Viola Brzezińska #2 (Dźwięki ze sceny KDM)

Viola Brzezińska #2 (Dźwięki ze sceny KDM)

Jeden z pierw­szych kon­cer­tów Kasperiańskich Dni Młodych zagra­ła Viola Brzezińska. W sobot­ni paź­dzier­ni­ko­wy wie­czór 2008 roku razem z uczest­ni­ka­mi I KDM spra­wi­ła, że nie czu­li­śmy jesien­ne­go chło­du i pada­ją­ce­go desz­czu. Piękny kon­cert, a dziś powtór­ka utwo­ru, któ­ry wpro­wa­dza nas w tego­rocz­ny temat Kasperiańskich Dni Młodych — „Kochaj i rób…

Wspaniałe dźwięki z naszej sceny —  Chili My #1

Wspaniałe dźwięki z naszej sceny — Chili My #1

11 lat temu roz­po­czę­li­śmy nie­zwy­kłą wędrów­kę, któ­rą nazwa­li­śmy Kasperiańskie Dni Młodych. Od tego cza­su, każ­de­go roku, towa­rzy­szą nam zna­ko­mi­ci goście i muzy­cy chrze­ści­jań­scy. Przez naj­bliż­sze dni będzie­my Wam przy­po­mi­na­li wspa­nia­łe dźwię­ki, któ­re pły­nę­ły z naszej sce­ny. Zaczynamy od Zespołu Chili My, któ­re­mu jako…

Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś

Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś

Konferencja wygło­szo­na pod­czas X Kasperiańskich Dni Młodych w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.   Jeżeli chciał­byś otrzy­my­wać infor­ma­cje doty­czą­ce ducho­wo­ści Krwi Chrystusa, bez­po­śred­nio na chat Messengera (Facebook), to pro­szę klik­nij poni­żej link i zapisz się do Newslettera: ⬇⬇⬇⬇⬇ m.me/MocKrwiChrystusa?ref=newsletter Zapraszamy na Facebook na fan­pa­ge Sanktuarium…

Program X Kasperiańskich Dni Młodych

Program X Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o X Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków Zobacz infor­ma­cje o zapro­szo­nych gościach Czwartek – 16.08.2018 r.…

Warsztat majsterkowania

Warsztat majsterkowania

Warsztat maj­ster­ko­wa­nia popro­wa­dzi Damian Czajkowski wraz z Hubertem Rybczyńskim. Macie pod ręką sta­rą, nie­po­trzeb­ną pale­tę, któ­rą zamier­za­cie spa­lić, no bo co inne­go z nią zro­bić? Zanim wrzu­ci­cie ją do ogni­ska, zaj­rzyj­cie na warsz­ta­ty maj­ster­ko­wa­nia. Damian ze zwy­kłej pale­ty pomo­że Wam wycza­ro­wać funk­cjo­nal­ny…

Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!
Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!