Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17–20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków Czwartek 17.08.2017 r. do 18.00 przy­jazd,…

Trochę ważnych informacji

Kochani, IX Kasperiańskie Dni Młodych roz­pocz­ną się w naj­bliż­szym tygo­dniu. Chcemy przy­po­mnieć Wam kil­ka waż­nych spraw. Nie zapo­mnij­cie zabrać ze sobą śpi­wo­ra, karimaty/materaca i namio­tu. Przydatna może być też latar­ka. Jeśli cho­dzi o namio­ty — przy­po­mi­na­my: Panie śpią oddziel­nie, Panowie oddziel­nie (o ile…

Judyta Syrek

Judyta Syrek

Judyta Syrek – autor­ka popu­lar­nych ksią­żek takich jak: „Kobieta, boska tajem­ni­ca”, „Sekrety mni­chów” (wyróż­nio­na nagro­dą Fenix w 2007 r.), „Uwierzcie w koniec świa­ta”, czy „Nie bój się żyć”. Przez wie­le lat współ­pra­co­wa­ła z domi­ni­ka­ni­nem o. Joachimem Badenim; od wrze­śnia będzie­my mogli towa­rzy­szyć jej…

Krzysztof „Rambo” Zdanowicz

Krzysztof „Rambo” Zdanowicz

Krzysztof „Rambo” Zdanowicz — Cichy opor­tu­ni­sta, zawa­dia­ka, pali­wo­da gór­skie­go — alpej­skie­go źró­dła i w koń­cu podróż­nik. A tak napraw­dę, chłop­czy­na pocho­dzą­cy z Toszka (nie „tego” Toszka jak wszy­scy ślą­za­cy myślą), koń­czą­cy zacne Technikum Łączności (do dziś chy­ba ma hopla na tym punk­cie),…

Dagmara Waszkiewicz

Dagmara Waszkiewicz

Na imię mam Dagmara. Mieszkam i pra­cu­ję w Krakowie, jako psy­cho­te­ra­peu­ta w chrze­ści­jań­skiej fun­da­cji Ovile, co po pol­sku zna­czy Owczarnia. Od ośmiu lat jestem w związ­ku mał­żeń­skim, o któ­re­go jed­ność Pan wal­czył, jesz­cze dłu­go przed tym, ja jak sama przy­łą­czy­łam się do tej bitwy. Od…

Wkrótce zaczynamy X KDMy! Ok. Zapisuję się!
Wkrótce zaczynamy IX KDMy! Ok. Zapisuję się!