KDM na walizkach czyli spotkania w ciągu roku

Kasperiańskie Dni Młodych to nie tyl­ko jed­no wyda­rze­nie w waka­cje. Pragniemy prze­dłu­żać dobrą atmos­fe­rę i docie­rać z Bożą Miłością w róż­ne miej­sca Polski, dla­te­go zapra­sza­my wszyst­kich na spo­tka­nia „KDM na waliz­kach”. Dla tych co pra­gną bar­dziej wzra­stać ducho­wo zapra­sza­my tak­że na reko­lek­cje. A ci któ­rych roz­pie­ra miłość Boża niech wsia­da­ją razem z nami do Pociągu do Nieba aby gło­sić Ewangelię.

KDM na walizkach

 • (spo­tka­nie dla uczest­ni­ków Kasperiańskich Dni Młodych i wszyst­kich mło­dych od 16 do 30 lat)
 • 30 sty­czeń- 1 luty 2015 — (Ożarów Mazowiecki, ul. Zamoyskiego 19) — zjazd uczest­ni­ków 30 stycz­nia wie­czo­rem, roz­po­czę­cie pro­gra­mu 31 stycz­nia o godz. 8.00

Rekolekcje dla młodzieży

 • 12–14 gru­dzień 2014 — ” Odpowiedź Krwi Boga” — (Częstochowa, ul. Mąkoszy 1)
 • 19–21 gru­dzień 2014 – „Odpowiedź Krwi Boga” — (Ożarów Mazowiecki, ul. Zamoyskiego 19)
 • 27 -31 sty­czeń 2015 (Ożarów Mazowiecki, ul. Zamoyskiego 19)
 • 10–14 luty 2015 (Częstochowa, ul. Mąkoszy 1)
 • Podane wyżej reko­lek­cje są orga­ni­zo­wa­ne w naszych domach reko­lek­cyj­nych:
  Dom Rekolekcyjny św. Kaspra w Częstochowie
  Dom Rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim (koło Warszawy)

Kasperiańskie Dni Młodych

 • 20–23 sier­pień 2015

Pociąg do Nieba — Częstochowa

 • każ­dy 4 pią­tek mie­sią­ca (poza lip­cem i sierp­niem) – patro­le modli­tew­ne połą­czo­ne z ewan­ge­li­za­cją, akcja­mi cha­ry­ta­tyw­ny­mi i inny­mi
 • info wkrót­ce na: stro­nie Pociągu do Nieba 

 

Formularz zgłoszeniowy na powyższe terminy

* (wyma­ga­ne)
Zgłaszam się na:

Jesteś nie zdecydowany?

Zapisz się na Newsletter aby cza­sa­mi otrzy­mać dokład­niej­sze infor­ma­cje o reko­lek­cjach, spo­tka­niach i innych akcjach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!
Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!