Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś

Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś

Konferencja wygło­szo­na pod­czas X Kasperiańskich Dni Młodych w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.   Jeżeli chciał­byś otrzy­my­wać infor­ma­cje doty­czą­ce ducho­wo­ści Krwi Chrystusa, bez­po­śred­nio na chat Messengera (Facebook), to pro­szę klik­nij poni­żej link i zapisz się do Newslettera: ⬇⬇⬇⬇⬇ m.me/MocKrwiChrystusa?ref=newsletter Zapraszamy na Facebook na fan­pa­ge Sanktuarium…

Program X Kasperiańskich Dni Młodych

Program X Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o X Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków Zobacz infor­ma­cje o zapro­szo­nych gościach Czwartek – 16.08.2018 r.…

Warsztat majsterkowania

Warsztat majsterkowania

Warsztat maj­ster­ko­wa­nia popro­wa­dzi Damian Czajkowski wraz z Hubertem Rybczyńskim. Macie pod ręką sta­rą, nie­po­trzeb­ną pale­tę, któ­rą zamier­za­cie spa­lić, no bo co inne­go z nią zro­bić? Zanim wrzu­ci­cie ją do ogni­ska, zaj­rzyj­cie na warsz­ta­ty maj­ster­ko­wa­nia. Damian ze zwy­kłej pale­ty pomo­że Wam wycza­ro­wać funk­cjo­nal­ny…

Koncert „Arkadio” — 18 sierpnia 2018 r. godz. 18.00 (wstęp wolny)

Koncert „Arkadio” — 18 sierpnia 2018 r. godz. 18.00 (wstęp wolny)

Arkadiusz „Arkadio” Zbozień Pochodzący z Nowego Sącza czło­wiek orkie­stra: raper (ma na kon­cie czte­ry pły­ty), fre­esty­lo­wiec, mów­ca, autor audio­bo­oka i książ­ki, pomy­sło­daw­ca ogól­no­pol­skiej akcji „Rób to co kochasz”. Studiował dzien­ni­kar­stwo oraz ety­kę i coaching na kie­run­ku filo­zo­ficz­nym. Jego pasją jest żywe sło­wo i pra­ca…

Gadżet X KDM! — dla uczestników którzy zarejestrują się do 10 sierpnia 2018 r.

Gadżet X KDM! — dla uczestników którzy zarejestrują się do 10 sierpnia 2018 r.

Gadżetem X Kasperiańskich Dni Młodych jest ter­micz­ny kubek. Jednak aby go otrzy­mać, trze­ba speł­nić jeden waru­nek: do 10 sierp­nia nale­ży zare­je­stro­wać się poprzez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na stro­nie. Po pro­stu musi­my wie­dzieć ile kub­ków dla Was szy­ko­wać 🙂 Kubeczki będą mia­ły róż­ny motyw (przy­kła­dy na…

Sylwia Jaśkowiec

Sylwia Jaśkowiec

Pochodząca z Myślenic zawod­nicz­ka klu­bu LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany, repre­zen­tant­ka Polski w bie­gach nar­ciar­skich, trzy­krot­na olim­pij­ka. Kilka lat temu ule­gła wypad­ko­wi, któ­ry wyklu­czył ją ze star­tów przez dwa sezo­ny. Ale pod­nio­sła się i dziel­nie powró­ci­ła do wal­ki z naj­lep­szy­mi bie­gacz­ka­mi świa­ta. Pobiegła w Mount Everest Marathon…