Aktualności

Sylwia Jaśkowiec

Sylwia Jaśkowiec

Pochodząca z Myślenic zawod­nicz­ka klu­bu LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany, repre­zen­tant­ka Polski w bie­gach nar­ciar­skich, trzy­krot­na olim­pij­ka. Kilka lat temu ule­gła wypad­ko­wi, któ­ry wyklu­czył ją ze star­tów przez dwa sezo­ny. Ale pod­nio­sła się i dziel­nie powró­ci­ła do wal­ki z naj­lep­szy­mi bie­gacz­ka­mi świa­ta. Pobiegła w Mount Everest Marathon…

Informacje o zaproszonych gościach na X KDMy

Informacje o zaproszonych gościach na X KDMy

Najwyższy więc czas, by przed­sta­wić Gości jubi­le­uszo­wych, X Kasperiańskich Dni Młodych. abp Grzegorz Ryś Swoją karie­rę roz­po­czął od Ruchu Światło-Życie, któ­re­go naj­pierw był człon­kiem, a następ­nie ani­ma­to­rem. Kolejnym eta­pem roz­wo­ju ducho­we­go abpa. Rysia było kra­kow­skie semi­na­rium, któ­re ukoń­czył, przyj­mu­jąc w maju 1988 roku…

Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17–20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków Czwartek 17.08.2017 r. do 18.00 przy­jazd,…