Świadectwa

Przyjechał Rysiek!

Przyjechał Rysiek!

Po warsz­ta­tach tema­tycz­nych na swo­ją kon­fe­ren­cję zapro­si­ła wszyst­kich Dagmara, tera­peut­ka zaję­cio­wa i instruk­tor tera­pii uza­leż­nień. Ma ona boga­te doświad­cze­nie w pra­cy z mło­dzie­żą. Jest autor­ką auto­bio­gra­ficz­nej książ­ki pt. „W stro­nę życia”. To praw­dzi­wa, choć nie­wia­ry­god­na histo­ria. Kobieta uka­zu­je w niej swo­je pie­kło uza­leż­nie­nia: brak…

Jeżeli takiego łotra jak ja Bóg mógł zmienić, to każdego może zmienić

Jeżeli takiego łotra jak ja Bóg mógł zmienić, to każdego może zmienić

Uczestnicy II Dni Kasperiańskich bar­dzo gorą­co przy­ję­li występ KOLI i jego zespo­łu Royal Rap. Mirek „KOLA” Kolczyk – były diler nar­ko­ty­ków, w spo­sób jasny i bar­dzo moc­ny opo­wia­dał o swo­im trud­nym życiu. Stwierdził: Chrystus potra­fi uwol­nić czło­wie­ka od wszyst­kie­go, bo to, co sta­ło się…

Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!
Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!