Rejestracja na Spotkanie Młodych

Zapraszamy do zgła­sza­nia się na Kasperiańskie Dni Młodych.

Informację o przy­ję­ciu na spo­tka­nie dosta­nie­cie w e‑mailu potwier­dza­ją­cym. Warunkiem uczest­nic­twa w KDM będzie speł­nie­nie wymo­gów okre­ślo­nych przez mini­ster­stwo zdro­wia, o któ­rych będzie­cie mogli prze­czy­tać na naszej stro­nie.

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spo­tka­nia:

 • temat: Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro
 • ter­min: 20–23.08.2020
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na przy­stanku Wrosławska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie mło­dych
 • koszt: 60zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namio­ty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spo­tka­nia mło­dych
 • Zapisy na warsz­ta­ty w dniu przy­jaz­du na KDM. Liczba osób na danych warsz­ta­tach ogra­ni­czo­na.
 • Rozpoczęcie 20 sierp­nia 2020 r.:
  • od godz. 16:00 — przy­jazd, reje­stra­cja, roz­bi­cie namio­tów… (pro­szę bądź na tyle wcze­śniej aby roz­bić namio­ty przed kola­cją)
  • 18.00 — kola­cja i dal­sze punk­ty pro­gra­mu

 

Zabierz ze sobą: Pismo św., leki na swo­je dole­gli­wo­ści, śpi­wór i kari­ma­tę (dobrze też wziąć namiot — jeże­li nie masz to poin­for­muj nas o tym), tzw. nie­zbęd­nik (kubek, miska, sztuć­ce...) jeśli grasz to swój instru­ment muzycz­ny lub inne rze­czy zwią­za­ne z Twoją pasją, któ­rą będziesz chciał podzie­lić się z inny­mi i dobry humor...

 • Osoby nie­peł­no­let­nie zobo­wią­za­ne są do wypeł­nie­nia razem z rodzi­ca­mi nastę­pu­ją­cej zgo­dy na udział w spo­tka­niu. Ściągnij wzór zgo­dy do wypeł­nie­nia przez rodziców/opiekunów.
 • Spotkanie Młodych jest adre­so­wa­ne do osób w wie­ku od 15 do 30 lat.

Wymagania od każdego uczestnika związane z procedurą COVID-19

Uczestnik w dniu roz­po­czę­cia spo­tka­nia:

 • Jest zdro­wy i w cią­gu 2 ostat­nich tygo­dni nie miał kon­tak­tu z oso­bą zara­żo­ną.
 • Nie ma żad­nych obja­wów infek­cji (pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra, kaszel, katar, dusz­no­ści).
 • Nie ma innych prze­ciw­wska­zań do udzia­łu w spo­tka­niu.
 • Zobowiązuje się do poin­for­mo­wa­nia orga­ni­za­to­ra w try­bie natych­mia­sto­wym o zaka­że­niu inne­go człon­ka rodzi­ny, z któ­rym uczest­nik mógł mieć kon­takt.
 • Zobowiązuje rodzi­ca (lub opie­ku­na praw­ne­go) do odbio­ru uczest­ni­ka jak naj­szyb­ciej jed­nak nie póź­niej niż w cią­gu 12 godzin od otrzy­ma­nia infor­ma­cji o pogor­sze­niu się sta­nu zdro­wia uczest­ni­ka z miej­sca wska­za­ne­go przez orga­ni­za­to­ra.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie młodych

Jeżeli masz pro­blem z wypeł­nie­niem for­mu­la­rza, to moż­na zapi­sać się na spo­tka­nie dro­gą ema­ilo­wą. Prześlij swo­je dane na ema­il: kdm@odkupieni.pl

* (wyma­ga­ne)
Deklaruję się na:(prze­czy­taj regu­la­min spo­tka­nia)
Po wysła­niu zgło­sze­nia, ocze­kuj aż otrzy­masz infor­ma­cję o zapi­sa­niu Cię na listę uczest­ni­ków

Odpowiedź do artykułu “Rejestracja na Spotkanie Młodych

 1. Pingback: Spotkanie młodych | Kasperiańskie Dni Młodych

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Wkrótce zaczynamy XII KDMy! Ok. Zapisuję się!
Wkrótce zaczynamy XII KDMy! Ok. Zapisuję się!