Ministrancka Wytwórnia Muzyczna

Ministrancka Wytwórnia Muzyczna

MWM, czy­li Ministrancka Wytwórnia Muzyczna zade­biu­to­wa­ła w 2019 roku paro­dią „Ona by tak chcia­ła słu­żyć ze mną”. MWM two­rzy Romek Bodzioch, Mateusz Wyszogrodzki, Kacper Gieroń, Patryk Paszko, Sebastian Wróbel i Adrian Fiszer, któ­rzy są praw­dzi­wy­mi mini­stran­ta­mi, a nie tam żad­ny­mi pod­ra­biań­ca­mi. MWM to…

Opowieść o Jonaszu — Krakowski Teatr Biblijny — na KDMach 2020!

Opowieść o Jonaszu — Krakowski Teatr Biblijny — na KDMach 2020!

Opowieść o Jonaszu” to przed­sta­wie­nie zre­ali­zo­wa­ne w kon­wen­cji kome­dio­wej. Barwny, biblij­ny tekst został przez auto­ra spek­ta­klu potrak­to­wa­ny jako oka­zja do snu­cia teatral­nej opo­wie­ści peł­nej wyra­zi­stych, zabaw­nych posta­ci (wciąż prze­bie­ra­ją­cych się w nowy kostium – gra wszak tyl­ko dwóch akto­rów) i nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji. W…

Wydawnictwo POMOC pomaga szpitalom w walce z wirusem

Wydawnictwo POMOC pomaga szpitalom w walce z wirusem

Wydawnictwo POMOC, z każ­dej kupio­nej książ­ki w mie­sią­cu kwiet­niu, 15% prze­zna­czy na pomoc szpi­ta­lom w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem. W związ­ku z otrzy­ma­nym zwro­tem roz­wa­żań Żyć Ewangelią 2020 z hur­tow­ni Wydawnictwo POMOC ofe­ru­je teraz tę pozy­cję w pro­mo­cyj­nej cenie 15 zł. Zachęcamy do zaku­pu na naszej stro­nie inter­ne­to­wej…