Informacje o zaproszonych gościach na X KDMy

Informacje o zaproszonych gościach na X KDMy

Najwyższy więc czas, by przed­sta­wić Gości jubi­le­uszo­wych, X Kasperiańskich Dni Młodych. abp Grzegorz Ryś Swoją karie­rę roz­po­czął od Ruchu Światło-Życie, któ­re­go naj­pierw był człon­kiem, a następ­nie ani­ma­to­rem. Kolejnym eta­pem roz­wo­ju ducho­we­go abpa. Rysia było kra­kow­skie semi­na­rium, któ­re ukoń­czył, przyj­mu­jąc w maju 1988 roku…

Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17–20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków Czwartek 17.08.2017 r. do 18.00 przy­jazd,…

Judyta Syrek

Judyta Syrek

Judyta Syrek – autor­ka popu­lar­nych ksią­żek takich jak: „Kobieta, boska tajem­ni­ca”, „Sekrety mni­chów” (wyróż­nio­na nagro­dą Fenix w 2007 r.), „Uwierzcie w koniec świa­ta”, czy „Nie bój się żyć”. Przez wie­le lat współ­pra­co­wa­ła z domi­ni­ka­ni­nem o. Joachimem Badenim; od wrze­śnia będzie­my mogli towa­rzy­szyć jej…

Krzysztof „Rambo” Zdanowicz

Krzysztof „Rambo” Zdanowicz

Krzysztof „Rambo” Zdanowicz — Cichy opor­tu­ni­sta, zawa­dia­ka, pali­wo­da gór­skie­go — alpej­skie­go źró­dła i w koń­cu podróż­nik. A tak napraw­dę, chłop­czy­na pocho­dzą­cy z Toszka (nie „tego” Toszka jak wszy­scy ślą­za­cy myślą), koń­czą­cy zacne Technikum Łączności (do dziś chy­ba ma hopla na tym punk­cie),…