Kasperiańskie Dni Młodych

23-25 sierpnia 2013 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

III Kasperiańskie Dni Młodych — galeria

16 czerwca 2012 Galeria

To już trze­cie spo­tka­nie mło­dzieży. W tym roku Kasperiańskie Dni Młodych odbyły się w dniach 27–28 sierp­nia. Hasło dni to: „Krzyk Młodych – miłość, muzyka, marze­nia”.
Na dnia mło­dych słu­cha­li­śmy opo­wia­dań hima­la­isty Jacka Tela, bawi­li­śmy się na kon­cer­cie Love Story. Oprócz tego były warsz­taty tema­tyczne, nabo­żeń­stwo, inte­gra­cja przy ognisku...