Informacje o zaproszonych gościach na X KDMy

Najwyższy więc czas, by przed­sta­wić Gości jubi­le­uszo­wych, X Kasperiańskich Dni Młodych.

abp Grzegorz Ryś

Swoją karie­rę roz­po­czął od Ruchu Światło-Życie, któ­re­go naj­pierw był człon­kiem, a następ­nie ani­ma­to­rem. Kolejnym eta­pem roz­wo­ju ducho­we­go abpa. Rysia było kra­kow­skie semi­na­rium, któ­re ukoń­czył, przyj­mu­jąc w maju 1988 roku świę­ce­nia kapłań­skie. W 2011 roku Benedykt XVI mia­no­wał go bisku­pem pomoc­ni­czym archi­die­ce­zji kra­kow­skiej, a w 2017 Franciszek – arcy­bi­sku­pem metro­po­li­tą łódz­kim.
Abp Ryś jest auto­rem i współ­au­to­rem licz­nych ksią­żek. Często gło­si reko­lek­cje, na któ­rych zawsze gro­ma­dzi bar­dzo wie­lu słu­cha­czy. Jest zna­ny z cię­tych ripost i cho­ciaż wyglą­da groź­nie, jest bar­dzo miłym czło­wie­kiem.
Mówi, że Ewangelizacja nie ozna­cza przy­nie­sie­nia książ­ki. Ewangelizacja ozna­cza obja­wie­nie na nowo wyda­rze­nia krzy­ża. Liczymy, że poka­że to obja­wie­nie tym uczest­ni­kom Kasperiańskich Dni Młodych, któ­rzy być może o tym zapo­mnie­li.

s. Anna Bałchan SMI

Choć na to nie wyglą­da, s. Anna Bałchan jest mecha­ni­kiem obrób­ki skra­wa­niem. Nigdy jed­nak nie pra­co­wa­ła w wyuczo­nym zawo­dzie, ponie­waż po szko­le śred­niej wstą­pi­ła do zako­nu oraz ukoń­czy­ła teo­lo­gię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1999 roku poma­ga oso­bom uwi­kła­nym w pro­sty­tu­cję. Jest jed­nym z zało­ży­cie­li Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach, któ­re od 2010 roku nosi nazwę Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Celem dzia­łań s. Anny jest pomoc kobie­tom zagro­żo­nym lub dotknię­tych prze­mo­cą sek­su­al­ną, fizycz­ną i psy­chicz­ną, ofia­rom han­dlu kobie­ta­mi, ofia­rom przy­mu­szo­nej pro­sty­tu­cji oraz ich rodzi­nom.
Bardzo nie lubi, gdy ktoś pyta o to, czy zaj­mu­je się pro­sty­tu­cją. Na takie pyta­nie odpo­wia­da z prze­ką­sem: “Tak, ale tyl­ko w wol­nych chwi­lach”.

Bogdan Kulik

Jest orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów i szko­leń z zakre­su roz­wo­ju umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­nych oraz warsz­ta­tów ryt­micz­no-bęb­niar­skich. Gry na bęb­nach uczył się od Jerzego “Słomy” Słomińskiego. Współpracuje z ośrod­ka­mi kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­ny­mi, m.in. z Pałacem Młodzieży w Szczecinie, z Klubem Dąb oraz ze szko­ła­mi tań­ca.
Bębniarz znad morza, któ­ry sta­łym bywal­com Kasperiańskich Dni Młodych może być już zna­ny. Podczas IV edy­cji spo­tka­nia, pod­czas trwa­nia warsz­ta­tów bęb­niar­skich, zara­żał pasją gra­nia na tara­ba­nów, bon­go­sów, tam­bu­ry­nów i tołum­ba­sów. U nie­któ­rych uczest­ni­ków pasja trwa cały czas i już nie mogą się docze­kać powtór­ki!

Arkadiusz „Arkadio” Zbozień

Pochodzący z Nowego Sącza czło­wiek orkie­stra: raper (ma na kon­cie czte­ry pły­ty), fre­esty­lo­wiec, mów­ca, autor audio­bo­oka i książ­ki, pomy­sło­daw­ca ogól­no­pol­skiej akcji „Rób to co kochasz”. Studiował dzien­ni­kar­stwo oraz ety­kę i coaching na kie­run­ku filo­zo­ficz­nym. Jego pasją jest żywe sło­wo i pra­ca z nim na wie­lu płasz­czy­znach. Regularnie kon­cer­tu­je oraz wystę­pu­je z autor­ski­mi pro­gra­ma­mi pro­fi­lak­ty­ki uza­leż­nień, w któ­rych zachę­ca do pozy­tyw­nych zmian w życiu.
Podkreśla, że jego naj­więk­szym wyzwa­niem jest bycie dobrym mężem i tatą, i choć czę­sto pono­si w tej kwe­stii poraż­ki, nie­ustan­nie nad tym pra­cu­je.
Robi to, co kocha.

Kasia Krywult

W ruchu od zawsze: gra­ła w koszy­ków­kę, tań­czy­ła w bale­cie, tre­no­wa­ła taniec towa­rzy­ski i sal­sę. W 2012 roku “odkry­ła” zum­bę i tak już zosta­ło. Jest licen­cjo­no­wa­ną instruk­tor­ką Zumba Fitness, Zumba Toning oraz Zumba Kids Junior & Zumba Kids.
Zumba daje jej ogrom­ną ilość pozy­tyw­nej ener­gii oraz radość, któ­rą pra­gnie się dzie­lić z uczest­ni­ka­mi jej zajęć. Daje gwa­ran­cję, że uśmiech na ich twa­rzach pozo­sta­nie na dłu­go, dłu­go po zakoń­czo­nych zaję­ciach.
Już od kil­ku edy­cji Kasperiańskich Dni Młodych Kasia wyci­ska z uczest­ni­ków siód­me poty, udo­wad­nia­jąc im, że wca­le nie trze­ba być mistrzem koor­dy­na­cji i gim­na­sty­ki, by czer­pać z zum­by wie­le dobrej zaba­wy.

Marta Pytlas

Stała bywal­czy­ni Kasperiańskich Dni Młodych; od ich III edy­cji nie opu­ści­ła ani jed­ne­go spo­tka­nia. Prowadzi warsz­ta­ty pla­stycz­ne, choć – jak sama mówi – woli okre­śle­nie warsz­tat zaba­wy pla­stycz­nej. Nie ma zna­cze­nia, że zdol­no­ści manu­al­ne uczest­ni­ków jej zajęć zatrzy­ma­ły się na sztu­ce odry­so­wy­wa­nia wzor­ku od sza­blo­nu. Jedynymi warun­ka­mi, by dołą­czyć do warsz­ta­tów zaba­wy pla­stycz­nej są: cier­pli­wość, zapał i pozy­tyw­ne nasta­wie­nie.
Tworzenie lecą­cych do nie­ba lam­pio­nów, kopio­wa­nie dzieł van Gogha za pomo­cą dło­ni, wykle­ja­nie obra­zów kawą, tra­wą i ryżem – to wszyst­ko już było. Nie wia­do­mo co wymy­śli na jubi­le­uszo­wą edy­cję spo­tka­nia, ale jed­no jest pew­ne: nie spo­tka­cie tego nigdzie indziej.

 

X Kasperiańskie Dni Młodych

Wkrótce zaczynamy X KDMy! Ok. Zapisuję się!
Wkrótce zaczynamy IX KDMy! Ok. Zapisuję się!