Program spotkania — Łęgajny

Zamieszczamy pro­gram spo­tka­nia w Łęgajnach, któ­re roz­po­czy­na się już dziś wie­czo­rem. Kto się do tej pory nie zde­cy­do­wał, ma jesz­cze odro­bin­kę cza­su, by do nas dołą­czyć! ^^

 

Pokasperiańskie Spotkanie Młodych w Łęgajnach 08–10.11.2013

Piątek

18.00 roz­po­czę­cie
19.00 kola­cja
20.00 pod­cho­dy
21.30 cie­pła her­ba­ta i poga­du­chy do podu­chy

Sobota

8.00 miś­ki czas wstać
8.30 śnia­da­nie
9.15 modli­twa poran­na
9.40 kon­fe­ren­cja
10.30 gru­po­we roz­k­mi­ny
12.30 lub 13.00 obiad
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 wspo­mnie­nia z VI KDM – zdję­cia jesz­cze nie­pre­zen­to­wa­ne, pre­zen­ta­cje i fil­my oraz zaba­wy
18.00 Msza Święta w para­fii
19.00 kola­cja
20.00 pro­gram wie­czor­ny (Olsztyn „by night” albo się zoba­czy;)
21.30 Adoracja

Niedziela

8.00 wsta­wan­ko
8.30 śnia­dan­ko
9.30 Msza Święta
10.30 pod­su­mo­wa­nie