Program XI Kasperiańskich Dni Młodych (2019)

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem XI Kasperiańskich Dni Młodych (15–18.08.2019 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Czwartek — 15.08.2019 r.

 • 14.00 – roz­po­czę­cie reje­stra­cji uczest­ni­ków
 • 16.30 – Uroczyste roz­po­czę­cie XI KDM
 • 18.00 – Msza świę­ta
 • 19.00 – kola­cja
 • 20.15 – wyj­ście w gru­pach na Jasną Górę na Apel
 • 21.00 – Apel
 • 22.15 – Powrót (dla noc­nych mar­ków film o Misjonarzach Krwi Chrystusa)

Piątek — 16.08.2019 r.

 • 8.30 – posi­łek dla cia­ła
 • 9.30 – posi­łek dla ducha
 • 10.00 – spo­tka­nie z Anną Golędzinowską
 • 11.15 – spo­tka­nie w gru­pach
 • 12.15 – przy­go­to­wa­nie do Mszy Świętej
 • 12.30 – Eucharystia
 • 13.30 – obiad
 • 15.15 – Koronka pod krzy­żem
 • 15.30 – spo­tka­nie z Janem Straczyńskim  br. Mariuszem Leszczakiem
 • 17.00 – Droga Krwi Chrystusa (ks. Bogusław Witkowski)
 • 18.00 – kola­cja
 • 20.00 – nabo­żeń­stwo miło­sier­dzia z sakra­men­tem poku­ty i pojed­na­nia

Sobota — 17.08.2019 r.

 • 8.30 – posi­łek dla cia­ła
 • 9.30 – posi­łek dla ducha
 • 10.00 – kon­fe­ren­cja
 • 11.45 – przy­go­to­wa­nie do Mszy Świętej
 • 12.00 – Msza Święta pry­mi­cyj­na ks. Paweł Obuchowski
 • 13.00 – obiad
 • 15.15 – Koronka pod krzy­żem
 • 15.30 – Spotkanie z Marcinem Zielińskim
 • 17.30 – kola­cja
 • 19.00 – świa­dec­two i kon­cert Huberta Dąbrowskiego
 • 19.45 – Teatr „A” Miłość — wyprze­da­że
 • 21.30 – Podchody i ogni­sko

Niedziela — 18.08.2019 r.

 • 8.00 – posi­łek dla cia­ła
 • 9.00 – posi­łek dla ducha
 • 9.30 – Spotkanie w gru­pach
 • 11.00 – Królewska Uczta — Eucharystia
 • 12.30 – obiad i zakoń­cze­nie