spotkanie młodych

Program X Kasperiańskich Dni Młodych

Program X Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem X Kasperiańskich Dni Młodych (16–19.08.2018 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgła­sza­nie się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na IX KDM Informacje o X Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę waż­nych infor­ma­cji dla uczest­ni­ków Zobacz infor­ma­cje o zapro­szo­nych gościach Czwartek – 16.08.2018 r.…

Krótko i na temat o VII KDM (film)

Temat tego­rocz­nych Kasperiańskich Dni Młodych brzmi: „Krew krzy­czy: żyj!”. Przez następ­ne dni zapre­zen­tu­je­my Wam kil­ka reflek­sji waszych rówie­śni­ków i orga­ni­za­to­rów zwią­za­nych z tym hasłem. Zapraszamy tak­że do prze­sy­ła­nia wła­snych prze­my­śleń! 🙂 Zapisz się już dzi­siaj na VII Kasperiańskie Dni Młodych!

PSM Swarzewo 2014

PSM Swarzewo 2014

Weekend nad morzem, roz­mo­wy z cie­ka­wy­mi ludź­mi, wspól­na modli­twa... Brzmi zachę­ca­ją­co? 🙂 Zapraszamy Cię już dziś do Swarzewa! W dniach 30 maja — 1 czerw­ca odbę­dzie się ostat­nie spo­tka­nie mło­dych z cyklu „Ludzie Boga” (tydzień przed Lednickim spo­tka­niem). Tym razem dowie­my się, kim był…