Trochę ważnych informacji dla uczestników

Kochani, X Kasperiańskie Dni Młodych roz­pocz­ną się w naj­bliż­szym tygo­dniu.
Chcemy przy­po­mnieć Wam kil­ka waż­nych spraw.

  • Nie zapo­mnij­cie zabrać ze sobą śpi­wo­ra, karimaty/materaca i namio­tu. Przydatna może być też latar­ka. Jeśli cho­dzi o namio­ty — przy­po­mi­na­my: Panie śpią oddziel­nie, Panowie oddziel­nie (o ile nie są mał­żeń­stwem / rodzeń­stwem).
  • Zabierzcie cie­płe ubra­nia na chłod­ne wie­czo­ry i noce.
  • Osoby nie­let­nie pro­si­my o zabra­nie ze sobą do Częstochowy pod­pi­sa­nej przez rodzi­ców zgo­dy na uczest­nic­two w KDM — wzór takie­go oświad­cze­nia znaj­dziesz tutaj.
  • Weźcie ze sobą wła­sny kubek, menażkę/ miskę, sztuć­ce.
  • Osoby cier­pią­ce na cho­ro­by prze­wle­kłe, przyj­mu­ją­ce leki — dla ich wła­sne­go bez­pie­czeń­stwa pro­si­my o poin­for­mo­wa­nie o tym fak­cie Organizatorów.
  • Zachęcamy do zapo­zna­nia się już teraz z regu­la­mi­nem KDM dostęp­nym tutaj.
  • Program spo­tka­nia roz­po­czy­na się w czwar­tek o godzi­nie 18:00. Tego dnia nie mamy w pla­nie Mszy św. Jeżeli ktoś ma pra­gnie­nie uczest­nic­twa w Eucharystii, moż­na dołą­czyć się do para­fial­nej Mszy św. o godz. 17:30 w Sanktuarium Krwi Chrystusa (na któ­re­go tere­nie odby­wa się spo­tka­nie).

Czekamy na Was! 😉

Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!
Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!