VII Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy:
20 Sierpień 2015@17:00 – 23 Sierpień 2015@14:00
2015-08-20T17:00:00+02:00
2015-08-23T14:00:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
świętego Kaspra del Bufalo
42-200 Częstochowa
Polska
Koszty:
50
Kontakt:
ks. Damian Siwicki CPPS
507-977-318

Zapraszamy Cię na VII Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się 20–23 sierp­nia 2015. Jeżeli chcesz prze­żyć waka­cje z Bogiem w spo­sób abso­lut­nie nie­ba­nal­ny — to spo­tka­nie jest dla Ciebie!

wakacje spotkanie mlodych 2015 plakatTemat: KREW KRZYCZY: ŻYJ!
Czy chcesz doświad­czyć tego woła­nia i wszyst­kie­go, co nie­sie ono ze sobą?

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spo­tka­nia:

 • ter­min: 20–23.08.2015
  Start: czwar­tek ok. 17:30, zakoń­cze­nie: nie­dzie­la ok. 14:00
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na ostat­nim przy­stanku nale­ży wysiąść, cof­nąć się 100m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie mło­dych (wer­sja z 2014 r.)
 • koszt: 50zł (w tym wyży­wie­nie i pole namio­to­we)
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namio­ty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spo­tka­nia
 • Organizatorzy spo­tka­nia: Misjonarze Krwi Chrystusa i Wspólnota Młodych Kaspersi.
 • zapi­sy: już wkrót­ce...

W programie m.in.: 

 • kon­cert Maleo Reggae Rockers
  czym jest spotkanie młodych KDM?
 • warsz­ta­ty muzy­ki etno, teatral­ne, foto­gra­ficz­ne, zum­by i wie­le innych 
 • spo­tka­nia z misjo­na­rza­mi — ks. Juan Carlos Barajas (Meksyk), ks. Ilija Grgic (Chorwacja); s. Anna Mikołajewicz
 • kon­fe­ren­cje tema­tycz­ne
 • wspól­na modli­twa, bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem Krwi Chrystusa, nabo­żeń­stwo pojed­na­nia
 • oka­zja do spo­wie­dzi i indy­wi­du­al­nych roz­mów z misjo­na­rza­mi
 • zaba­wa, inte­gra­cja, tań­ce, wie­lu pozy­tyw­nych ludzi i ogól­ny szał 😀 

Przejdź na stronę spotkania młodych

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.