Rejestracja na Spotkanie Młodych

Zapisz się jak naj­szyb­ciej na Kasperiańskie Dni Młodych! 🙂

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spo­tka­nia:

 • temat: Kochaj i rób co chcesz
 • ter­min: 15–18.08.2019
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na przy­stanku Wrosławska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie mło­dych
 • koszt: 60zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namio­ty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spo­tka­nia mło­dych
 • Zapisy na warsz­ta­ty w dniu przy­jaz­du na KDM. Liczba osób na danych warsz­ta­tach ogra­ni­czo­na.
 • Rozpoczęcie 15 sierp­nia 2019 r.:
  • od godz. 16:00 — przy­jazd, reje­stra­cja, roz­bi­cie namio­tów… (pro­szę bądź na tyle wcze­śniej aby roz­bić namio­ty przed kola­cją)
  • 18.00 — kola­cja i dal­sze punk­ty pro­gra­mu

 

Zabierz ze sobą: Pismo św., leki na swo­je dole­gli­wo­ści, śpi­wór i kari­ma­tę (dobrze też wziąć namiot — jeże­li nie masz to poin­for­muj nas o tym), tzw. nie­zbęd­nik (kubek, miska, sztuć­ce...) jeśli grasz to swój instru­ment muzycz­ny lub inne rze­czy zwią­za­ne z Twoją pasją, któ­rą będziesz chciał podzie­lić się z inny­mi i dobry humor...

 • Osoby nie­peł­no­let­nie zobo­wią­za­ne są do wypeł­nie­nia razem z rodzi­ca­mi nastę­pu­ją­cej zgo­dy na udział w spo­tka­niu. Ściągnij wzór zgo­dy do wypeł­nie­nia przez rodziców/opiekunów.
 • Spotkanie Młodych jest adre­so­wa­ne do osób w wie­ku od 15 do 30 lat.

 

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie młodych

Jeżeli masz pro­blem z wypeł­nie­niem for­mu­la­rza, to moż­na zapi­sać się na spo­tka­nie dro­gą ema­ilo­wą. Prześlij swo­je dane na ema­il: kdm@odkupieni.pl

* (wyma­ga­ne)
Deklaruję się na:(prze­czy­taj regu­la­min spo­tka­nia)

Odpowiedź do artykułu “Rejestracja na Spotkanie Młodych

 1. Pingback: Spotkanie młodych | Kasperiańskie Dni Młodych

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!
Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!