Rejestracja na Spotkanie Młodych

Zapisz się jak naj­szyb­ciej na Kasperiańskie Dni Młodych! 🙂

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spo­tka­nia:

 • temat: Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro
 • ter­min: 20–23.08.2020
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na przy­stanku Wrosławska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie mło­dych
 • koszt: 60zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namio­ty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spo­tka­nia mło­dych
 • Zapisy na warsz­ta­ty w dniu przy­jaz­du na KDM. Liczba osób na danych warsz­ta­tach ogra­ni­czo­na.
 • Rozpoczęcie 20 sierp­nia 2020 r.:
  • od godz. 16:00 — przy­jazd, reje­stra­cja, roz­bi­cie namio­tów… (pro­szę bądź na tyle wcze­śniej aby roz­bić namio­ty przed kola­cją)
  • 18.00 — kola­cja i dal­sze punk­ty pro­gra­mu

 

Zabierz ze sobą: Pismo św., leki na swo­je dole­gli­wo­ści, śpi­wór i kari­ma­tę (dobrze też wziąć namiot — jeże­li nie masz to poin­for­muj nas o tym), tzw. nie­zbęd­nik (kubek, miska, sztuć­ce...) jeśli grasz to swój instru­ment muzycz­ny lub inne rze­czy zwią­za­ne z Twoją pasją, któ­rą będziesz chciał podzie­lić się z inny­mi i dobry humor...

 • Osoby nie­peł­no­let­nie zobo­wią­za­ne są do wypeł­nie­nia razem z rodzi­ca­mi nastę­pu­ją­cej zgo­dy na udział w spo­tka­niu. Ściągnij wzór zgo­dy do wypeł­nie­nia przez rodziców/opiekunów.
 • Spotkanie Młodych jest adre­so­wa­ne do osób w wie­ku od 15 do 30 lat.

 

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie młodych

Jeżeli masz pro­blem z wypeł­nie­niem for­mu­la­rza, to moż­na zapi­sać się na spo­tka­nie dro­gą ema­ilo­wą. Prześlij swo­je dane na ema­il: kdm@odkupieni.pl

* (wyma­ga­ne)
Deklaruję się na:(prze­czy­taj regu­la­min spo­tka­nia)

Odpowiedź do artykułu “Rejestracja na Spotkanie Młodych

 1. Pingback: Spotkanie młodych | Kasperiańskie Dni Młodych

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.